CAA sporočilo za javnost

datum: 26.05.2020

Agencija za civilno letalstvo je dne 15. 05. 2020 prejela Uvodno poročilo o preiskavi
letalske nesreče trka v zraku med ULN - motornim letalom FLY SYNTHESIS Storch, reg.
oznake S5-PFA in jadralnim padalcem, ki se je zgodila v bližini letališča Ajdovščina, 25.
aprila 2020.

Številka: 091-2/2020/22
Datum: 26. 05. 2020
SPOROČILO ZA JAVNOST
Agencija za civilno letalstvo je dne 15. 05. 2020 prejela Uvodno poročilo o preiskavi
letalske nesreče trka v zraku med ULN - motornim letalom FLY SYNTHESIS Storch, reg.
oznake S5-PFA in jadralnim padalcem, ki se je zgodila v bližini letališča Ajdovščina, 25.
aprila 2020.
Agencija za civilno letalstvo je dne 26.5. 2020 organizirala sestanek za uporabnike
zračnega prostora na območju letališča Ajdovščina, vezano na omenjeno uvodno poročilo
preiskovalca letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov, o letalski nesreči v
bližini letališča Ajdovščina dne 25.4.2020
Vezano na varnostna priporočila je agencija pripravila sledeči odziv:
SI-SR006-2020
CAA - Javna agencija za civilno letalstvo RS, do uskladitve operativnih priročnikov za
varno izvajanje letenja znotraj letališke cone Ajdovščina in cone letenja z jadralnimi
padali in zmaji iz vzletne točke »Kovk – Log pri Vipavi« začasno prepove letenje
posameznikov z jadralnimi padali in zmaji. Letenje posameznikov po »Navodilu za
uporabo vzletne točke Kovk – Log pri Vipavi« s katerim obratuje Društvo Jadralnih
padalcev Kovk Ajdovščina je določeno kot »rekreativno letenje z namenom športnega
letenja manj kot pet pilotov športnih naprav«.
Odziv CAA na varnostno priporočilo:
CAA bo izdala direktivo o varnosti na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o
letalstvu (Ur. list RS, št. 81/2010 – UBB, 46/16 in 47/19) s katero bo do uskladitve
operativnih priročnikov za varno izvajanje letenja znotraj letališke cone Ajdovščina in
cone letenja z jadralnimi padali in zmaji iz vzletne točke »Kovk – Log pri Vipavi«, uvedla
obvezno javljanje jadralnih padalcev, letališču Ajdovščina, tudi za primere, ko ne gre za
organizirano letenje (5 ali več pilotov letalnih naprav, usposabljanje, športno tekmovanje
ali prireditev). Ukrepi za implementacijo omenjene direktive bodo morali vsebovati, na
strani letališča Ajdovščina ukinitev cone števila 3 Budanje ter na strani Društva jadralnih
padalcev Kovk Ajdovščina, opis načina javljanja, ki bo usklajen z letališčem Ajdovščina.
Po sklenitvi dogovora morata letališče Ajdovščina in Društvo jadralnih padalcev Kovk
Ajdovščina izvesti aktivnosti za obveščanje uporabnikov vzletne točke Kovk – Log pri
Vipavi o obveznem javljanju (npr. namestitev ustreznih informativnih tabel…).
SI_SR007-2020
CAA - Javna agencija za civilno letalstvo RS, do uskladitve operativnih priročnikov za
varno izvajanje letenja znotraj letališke cone Ajdovščina in cone letenja z jadralnimi
padali in zmaji iz vzletne točke »Kovk – Log pri Vipavi« začasno prepove izvajanje letov v
coni št. 3 Budanje.
Odziv CAA na varnostno priporočilo:
Na sestanku na CAA dne 26. 05. 2020 je bilo dogovorjeno, da letališče Ajdovščina
najkasneje do 15. 06. 2020 na CAA pošlje vlogo za spremembo obratovalnega dovoljenja
letališča Ajdovščina, v kateri se cona za izvajanje letov št. 3 Budanje črta. Predstavnik
2 od 2
letališča potrdi, da cone ne uporabljajo in zato njeno črtanje ne vpliva na izvajanje
dejavnosti na letališču.
SI-SR008-2020
CAA - Javna agencija za civilno letalstvo RS naj v Zborniku letalskih informacij AIP
zagotovi objavo con zračnega prostora s koordinatami registriranih vzletišč za letenje z
jadralnimi padali in zmaji v RS – ENR 5.5 AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL
ACTIVITIES.
Odziv CAA na varnostno priporočilo:
CAA bo v sodelovanju s Kontrolo zračnega prometa Slovenije proučila najustreznejši
način objave con zračnega prostora s koordinatami registriranih vzletišč za letenje z
jadralnimi padali in zmaji v RS.